Δίδακτρα και τρόποι πληρωμής


Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Ο υποψήφιος κατοχυρώνει τη θέση του στο πρόγραμμα με την κατάθεση ποσού 50 ευρώ, εντός τριών ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Το υπόλοιπο της πρώτης δόσης θα καταβληθεί το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων. Με την καταβολή της πρώτης δόσης ο υποψήφιος λαμβάνει τους κωδικούς για την εισαγωγή του στο σύστημα e-class για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσή του. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί το αργότερο έως την 1/3/2022. Για την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων χορηγείται έκπτωση 15%.
Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από την Γραμματεία του προγράμματος για τον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον οποίον θα καταβληθούν τα δίδακτρα. Αιτήματα για τυχόν πρόσθετες διευκολύνσεις στην καταβολή των διδάκτρων, θα απευθύνονται στη Γραμματεία του προγράμματος.
Οι ακόλουθες ομάδες δικαιούνται έκπτωσης, το ύψος της οποίας αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

   ΟΜΑΔΑ               ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΩΝ     ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Άνεργοι

Όλοι

15%

550€   468€

   Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών

Όλοι

15%

550€   468€

   ΑμεΑ

Όλοι

20%

550€   440€

   Μέλη πολύτεκνων οικογενειών

Τέκνα ηλικίας έως 26 ετών και γονείς

20%

550€   440€

   Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Όλοι

15%

550€   468€

   Φοιτητές

Όλοι

15%

550€   468€

   Μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Όλοι

40%

550€   330€

   Ομαδική εγγραφή (περισσότερα των τριών ατόμων)

Όλοι

15%

550€   468€

   Εφάπαξ εξόφληση/κατάθεση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών

Λοιπές κατηγορίες συμμετεχόντων

15%

550€   468€

Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες από τις προαναφερόμενες δικαιούται μόνο την έκπτωση που αντιστοιχεί σε αυτή με το μεγαλύτερη έκπτωση.