Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένωνΤρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης . Επιπλέον θα πρέπει να εκπονήσει επιστημονική εργασία έκτασης 8.000 λέξεων. Ο εκπαιδευόμενος οφείλει να υποβάλει τα ανωτέρω εντός των προθεσμιών που θα τεθούν από τον εκπαιδευτή. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 10 τόσο για τα τεστ της κάθε ενότητας όσο και για τη γραπτή εργασία. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης Επιμόρφωσης ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης και στην τελική εργασία βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Σε περίπτωση που η βαθμολογία του υποψηφίου είναι μικρότερη του βαθμού 5 ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης.

Αξιολόγηση προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, διοικητικής υποστήριξης, κ.λπ., ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκειά του σε ώρες και η αξία του σε ECTS. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από την αρμόδια Αντπρύτανη, Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα Αντωνοπούλου και θα είναι διαθέσιμα μετά τη λήξη του προγράμματος. Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Σε περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης χορηγείται στους εκπαιδευόμενους μετά την εξόφληση των διδάκτρων.