Μέθοδος υλοποίησης του προγράμματοςΔιδασκαλία και παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω διαδικτύου, με συνδυασμό των μεθόδων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκατάρτισης, παρέχοντας πλήρη αυτονομία στον καταρτιζόμενο, αφού του παρέχει πολλές δυνατότητες μελέτης στο χώρο και το χρόνο που επιθυμεί. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται περαιτέρω με τέσσερεις τηλεδιασκέψεις, διάρκειας 6 ωρών έκαστη, για κάθε κύκλο σπουδών, με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, την επίλυση αποριών και την παροχή οδηγιών για τη συγγραφή των εργασιών από τους συμμετέχοντες. Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε ο υποψήφιος να επιλύει τυχόν απορίες με στόχο να ολοκληρώσει με επιτυχία την επιμόρφωση και να εκπονήσει την τελική εργασία.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (είδος, δομή, βασικά χαρακτηριστικά)

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα αποκτούν κωδικούς πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην οποία αναρτάται το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος κατανεμημένο ανά ενότητα μελέτης.
Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει πρακτική άσκηση και οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάλληλη ανατροφοδότηση.
Κάθε θεματική ενότητα μελετά ένα εξειδικευμένο θέμα το οποίο παρουσιάζεται και αναλύεται κατά περίπτωση με:

  • Πρωτότυπου υλικού μελέτης σε μορφή pdf
  • Παρουσιάσεις ppt
  • Σχετικά βίντεο
  • Πρόσθετο υλικό για μελέτη
  • Πρόσθετη βιβλιογραφία
  • Μελέτες περίπτωσης με βάση τις οποίες διασυνδέονται οι θεωρητικές αρχές με συγκεκριμένα στοιχεία και εφαρμογές από το πεδίο της εκπαιδευτικής πράξης
  • Παραδείγματα
  • Εικόνες – διαγράμματα
  • Τεστ αξιολόγησης για εμπέδωση των γνώσεων: στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει πρακτική άσκηση και οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάλληλη ανατροφοδότηση.


Βαθμολόγηση

Το σύνολο της βαθμολογίας για κάθε θεματική ενότητα είναι 10 βαθμοί. Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν επίδοση κατά μέσο όρο σε όλες τις θεματικές ενότητες τουλάχιστον 5 και εφόσον λάβουν τουλάχιστον τον βαθμό 5 στην τελική εργασία του προγράμματος.