Θεματικές ενότητες προγράμματος και περιγραφή τουςΤο πρόγραμμα αποτελείται από 12 θεματικές ενότητες. 
Οι ενότητες 1 έως και 7 (ενότητες κορμού) είναι κοινές και για τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος. 
Οι ενότητες 8 έως και 12 (ενότητες επιλογής) είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο εκπαιδευόμενος. 

Ενότητες κορμού 1 – 7

Στην παρούσα ενότητα οι εκπαδευόμενοι εξοικειώνονται με α) τις  γενικές αρχές της Επικοινωνίας και την διάκριση μεταξύ των διαφορετικών μορφών Λόγου, β)  με τα βασικότερα εργαλεία σημασιοδότησης που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνιακή διαδικασία, γ) με την λειτουργία των διαφόρων ΜΜΕ με έμφαση στους εγγενείς κειμενικούς κώδικες καθώς και στις ιδιαίτερες τεχνικές λόγου που  χρησιμοποιούνται από κάθε μέσον, δ) με τις έννοιες της χορηγίας και της διαφήμισης και τα ειδικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση ενός προγράμματος προώθησης.

Case study στην ενότητα 1: Ανάλυση μηνύματος στις έντυπες διαφημίσεις του ΕΟΤ
Το case study θα πραγματοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος και θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Στην παρούσα ενότητα οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται αφενός με τις πολυμεσικές και υπερμεσικές λειτουργίες των New Media αφετέρου  με το απαιτητικό και ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον των οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών, όπου η ταχύτητα, η εγκυρότητα, ο τρόπος παρουσίασης και η ταχύτητα διάχυσης της πληροφορίας  είναι μερικές από τις παραμέτρους που ορίζουν την επιτυχία στην επίτευξη των στόχων. Στο πλαίσιο της θεματικής, γίνεται επίσης εσαγωγή σε βασικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η πληροφορία στο διαδίκτυο, όπως τα fake news ή τα click bait άρθρα.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 2
Στη διάρκεια της Θ.Ε.2 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε  κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Η επιστημονική βιβλιογραφία εξετάζει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) ως ιδιαίτερο είδος των New Media αλλά και ως εργαλείο επικοινωνίας και άσκησης των Δημοσίων Σχέσεων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στους στόχους του κάθε οργανισμού. Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές λειτουργίας των Social media, την προσωποποιημένη περιγραφή, τις τεχνικές δημιουργίας ενδιαφέροντος στο κοινό καθώς και με τα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων. Αναλύεται επίσης ο ρόλος των χορηγούμενων αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 3
Στη διάρκεια της Θ.Ε.3 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Η απλή παράθεση μιας πληροφορίας/είδησης, συχνά δεν αρκεί για το χρήστη, καθώς , μέσω του διαδικτύου γίνεται δέκτης περισσότερων πληροφοριών, συχνά αντικρουόμενων. Η κεντρική ιστοσελίδα, είτε ανήκει σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό οργανισμό, θα πρέπει να είναι κοντά στον μέσο χρήστη, με έξυπνο και αποδοτικό σχεδιασμό της ρολέτας, σωστές και κερδοφόρες διαφημιστικές θέσεις, ορθολογική χρήστη των Social Media (βρίσκοντας τη χρυσή τομή ώστε να μην υπάρχει κορεσμός). Τα πάντα στο διαδίκτυο μετριούνται μέσω των Google Analytics, Facebook Insights και αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να αποτελούν την πυξίδα του κάθε οργανισμού.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 4
Στη διάρκεια της Θ.Ε.4 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε  κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
 Αξία σε ECTS: 1,56

Νέα, ανακοινώσεις, προκηρύξεις και άλλες δράσεις των οργανισμών, Google news, viral θέματα, διεθνή πρακτορεία, Facebook – Twıtter trends, διαμορφώνουν την καθημερινή ατζέντα μιας ιστοσελίδας. Εξαιτίας της μεγάλης βάσης χρηστών αλλά και του ανταγωνισμού, πρόθεση των ιστοσελίδων είναι να «ακολουθούν» τον χρήστη. Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής ενότητας οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με μια σειρά από εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου ο διαχειριστής της ιστοσελίδας να «ακολουθήσει» το κοινό στο οποίο επιδιώκει να απευθυνθεί. Ειδική αναφορά γίνεται στον τρόπο συγγραφής που μπορεί να φέρει καλύτερη θέση προβολής στις μηχανές αναζήτησης μέσω του SEO.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 5
Στη διάρκεια της Θ.Ε. 5 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Με τις υψηλές ταχύτητες διάδοσης της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων ήταν αναμενόμενο, ωστόσο, η μάστιγα της εποχής στη χρήση του ίντερνετ, η οποία εκθέτει τους επαγγελματίες και παραπληροφορεί τους χρήστες, βρίσκει σταδιακά τα «αντίδοτα» της . Το ίδιο το διαδίκτυο προσφέρει τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό με την κριτική σκέψη του χρήστη, μπορούν να αποτρέψουν τον χρήστη από τους κινδύνους. Κολοσσοί όπως η Google, μας προσφέρουν μια σειρά εργαλείων για την προστασία από τα fake news τα οποία οι συμμετέχοντες μελετούν στην πράξη στην ενότητα αυτή.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 6
Στη διάρκεια της Θ.Ε. 6 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Τα διοικητικά όργανα και οι Αρχές όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να τους παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση (π.χ πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε προσβάσιμες μορφές). Επίσης τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, οφείλουν να προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας. Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής οι συμετέχοντες εξοικειώνονται με τις υποχρεώσεις των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και των επιχειρήσεων ΜΜΕ έναντι των ΑμέΑ στους τομείς της Επικοινωνίας και της Ενημέρωσης.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 7
Στη διάρκεια της Θ.Ε. 7 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Ενότητες κατεύθυνσης 8 – 12

Κατεύθυνση: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των δημοσίων οργανισμών και ΟΤΑ

Κατεύθυνση: Διαχείριση ψηφιακών ΜΜΕ και digital marketing

Η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα του Δημοσίου και των ΟΤΑ προσδίδει στο άτομο συγκεκριμένο «ρόλο» εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και συγκεκριμένο τύπο επαγγελματικής συμπεριφοράς, δεδομένου οτι εντός των συλλογικών οργάνων τα άτομα υποχρεούνται να λειτουργούν ως «Ομάδα», δηλαδή ως ενιαίο σύνολο. Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε κανόνες ομαδικής επικοινωνίας και συνεργασίας στον χώρο εργασίας τους, με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των κοινωνικών ρόλων και την αύξηση της αποδοτικότητας των τυπικών και άτυπων ομάδων.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 8
Στη διάρκεια της Θ.Ε.8 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Οι συγκρούσεις αλλά και οι κρίσεις που τυχόν εκδηλώνονται στους δημόσιους οργανισμούς και ΟΤΑ, απαιτούν συχνά άλλου τύπου διαχείριση από τις αντίστοιχες κρίσεις στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου του κοινωφελούς χαρακτήρα των οργανισμών και της υποχρέωσής τους σε κοινωνική λογοδοσία. Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στις προληπτικές, παρεμβατικές και συντονιστικές ενέργειες, λειτουργικές και επικοινωνιακές, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ανεπιθύμητη κατάσταση και έχουν ως στόχο την πρόληψη ή την άμβλυνση των δυσμενών αποτελεσμάτων στον οργανισμό στο ευρύτερο περιβάλλον.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 8
Στη διάρκεια της Θ.Ε.9 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες : 39
Αξία σε ECTS : 1,56

Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην διαμόρφωση ηλεκτρονικών κειμένων, τόσο ως προς την σύνταξη αυτών όσο και ως προς την δομή και την εμφάνιση τους. Εκαιδεύοται επίσης πάνω στον Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.: 2003) και ενημερώνονται για το πρόγραμμα «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και μηχανισμό υποστήριξης (HELPDESK)» το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2019. Επίσης, παρέχεται βασική εκπαίδευση σε θέματα πρωτοκόλλου, αποστολής προσκλήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 10
Στη διάρκεια της Θ.Ε. 10 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Η συγκεκριμένη θεματική έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους διδασκόμενους με την έννοια , τις βασικές αρχές και τη δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων στο ειδικότερο πεδίο των Δημοσίων Οργανισμών και ΟΤΑ. Η θεματική επικεντρώνεται στην ανάλυση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Δημοσίων Σχέσεων κατά τρόπον ώστε οι συμμετέχοντες α) να διδαχθούν τι είναι αλλά και τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οι Δημόσιες Σχέσεις με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, β) να κατανοήσουν τη συμβολή των Δημοσίων Σχέσεων στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης των οργανισμών με τους πολίτες-συναλλασσόμενους και γ) να ενστερνιστούν την Ηθική των Δημοσίων Σχέσεων.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 11
Στη διάρκεια της Θ.Ε. 11 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 39
Αξία σε ECTS: 1,56

Στη διάρκεια της Θ.Ε. 12 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν την τελική εργασία τους, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η εργασία θα είναι ενιαία για όλους τους εκπαιδευόμενους και θα έχει τη μορφή του case study. Η τελική εργασία θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Διάρκεια σε ώρες : 46 
Αξία σε ECTS : 1,64

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας μελετάται το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την Κοινωνία της Πληροφορίας . Δεδομένου οτι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αντιλαμβάνεται την «ανάπτυξη των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς εσωτερικά σύνορα” ως ζωτικής σημασίας μέσο για την κατάργηση των φραγμών που χωρίζουν τους ευρωπαϊκούς λαούς, δίνεται έμφαση στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και στο προεδρικό Διάταγμα 131/2003 με το οποίο η οδηγία ενσωματώνεται στο ελληνικό Δίκαιο.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 8
Στη διάρκεια της Θ.Ε.8 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες : 39
Αξία σε ECTS : 1,56

Οι διαφημίσεις στο ίντερνετ μπορούν να λάβουν ποικίλες μορφές και διαστάσεις, από banners σε θέσεις προβολής έως και τεχνικές με την χρήση κινηματογραφικών στοιχείων. Η τάση, ωστόσο, των χρηστών να αποφεύγουν το διαφημιστικό περιβάλλον οδηγεί σε νέες μορφές διαφημιστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών, όπως π.χ. η συγγραφή πρωτότυπου περιεχομένου, όπου μέσα από μια ανάγκη ή ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον του χρήστη, προβάλλει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με αυτό το είδος κειμένων τα οποία πρέπει να διαθέτουν ειδική δομή αλλά και ηθική διάσταση ώστε να χαρακτηριστούν ως πετυχημένη διαφήμιση.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 8
Στη διάρκεια της Θ.Ε.9 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες : 39
Αξία σε ECTS : 1,56

Στις διάφορες ιστοσελίδες ποικίλλουν οι στόχοι και ο τρόπος της επίτευξής τους. Αφού καθοριστούν οι μετρήσιμοι στόχοι, τα εργαλεία μέτρησης όπως τα Google Analytics, βρίσκονται στα χέρια του διαχειριστή του μέσου προκειμένου να παρακολουθεί σε real time την πορεία του εγχειρήματος. Οι αριθμοί δείχνουν ποια από τις ενέργειές του αποδίδει καλύτερα ενώ κάνοντας αλλαγές, χαράσσει την βραχυχρόνια στρατηγική της επιχείρισής του. Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής αποτίμησης των κινήσεων, κάτι που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό ή την επιχείρηση.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 10
Στη διάρκεια της Θ.Ε.10 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες : 39
Αξία σε ECTS : 1,56

Προϊόντα, υπηρεσίες και ιστοσελίδες, αναζητούν καθημερινά το μερίδιο που τους αναλογεί από την αγορά, έχοντας ως εργαλεία το παραδοσιακό αλλά και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η εικόνα τους στο διαδίκτυο, διαμορφώνεται μέσα από την στρατηγική τους, την αξιοποίηση του budget τους, την ψηφιακή τους παρουσία (branding). Τα εργαλεία του Digital Marketing, μπορούν να αποδώσουν είτε για ηλεκτρονικές αγορές είτε για brand awareness και διάχυση συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούν το προίόν ή την υπηρεσία.
Στη διάθεση του marketeer, εργαλεία όπως οι διαφημίσεις Facebook, oι διαφημίσεις Google, οι βασικοί κανόνες Search Engine Marketing αποδεικνύονται καθημερινά χρήσιμα και αποδοτικά, χτίζοντας σημαντικά πελατολόγια και αυξάνοντας τις πωλήσεις.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ενότητα 11
Στη διάρκεια της Θ.Ε.11 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας έκαστο, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης θα ακολουθείται από αξιολόγηση και στοχευμένη ανατροφοδότηση πριν την επόμενη εφαρμογή.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες : 39
Αξία σε ECTS : 1,56

Στην ενότητα αυτή, σε ρεαλιστικές συνθήκες, ετοιμάζουμε την κάλυψη ενός μεγάλου και παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότος. Σε εκτενή κλίμακα εργαλείων, χαρτογραφούμε τη στρατηγική και κάνουμε προσομοίωση για παρόμοιες καταστάσεις με καινοτόμα εργαλεία. Η τελική εργασία θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες.

Διάρκεια σε ώρες : 46 
Αξία σε ECTS : 1,64