Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενοτήτων


 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των δημοσίων οργανισμών & ΟΤΑ

   ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ ECTS

   Επικοινωνία, ΜΜΕ, χορηγία, διαφήμιση: εννοιολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία σημασιοδότησης

1η - 3η

39

1,56

   NEW MEDIA: Οργάνωση και διακίνηση της Πληροφορίας στην ψηφιακή εποχή

4η - 6η
39
1,56

   Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: Εργαλεία, πρακτικές και τρόποι μέτρησης της επιτυχίας στο διαδίκτυο.

   Προσωποποιημένη περιγραφή στις ενημερώσεις του Facebook. Δημιουργία ενδιαφέροντος στο κοινό

7η - 9η
39
1,56

   Επιμέλεια κεντρικής σελίδας, ιστοσελίδας, διαμοίραση περιεχομένου στα social media, ανάλυση διαδικτυακών μετρήσεων

10η - 12η
39
1,56

   Αναζήτηση και έλεγχος πηγών στο διαδίκτυο. Σύνταξη είδησης για το διαδίκτυο. SEO Friendly

13η - 15η
39
1,56

   FAKE NEWS – Έλεγχος και Προστασία

16η - 18η
39
1,56

   Πρόσβαση των ΑμεΑ στην Επικοινωνία και στο περιεχόμενο των ΜΜΕ: νομοθετικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές καλές

   πρακτικές

19η - 21η
39
1,56

   Ομαδική Επικοινωνία και συμπεριφορά στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου και των ΟΤΑ

22η - 24η
39
1,56

   Διαχείριση Συγκρούσεων και Κρίσεων στους Δημόσιους οργανισμούς και ΟΤΑ

25η - 27η
39
1,56

   Οι Δημόσιες Σχέσεις στους Δημόσιους Οργανισμούς και ΟΤΑ

28η - 30η
39
1,56

   Σύνταξη εγγράφων για την Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

31η - 33η
39
1,56

   Case study - ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

34η - 36η
46
1,84

   Σύνολο

36
475
19

Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ και digital marketing

   ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ ECTS

   Επικοινωνία, ΜΜΕ, χορηγία, διαφήμιση: εννοιολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία σημασιοδότησης

1η - 3η

39

1,56

   NEW MEDIA: Οργάνωση και διακίνηση της Πληροφορίας στην ψηφιακή εποχή

4η - 6η
39
1,56

   Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: Εργαλεία, πρακτικές και τρόποι μέτρησης της επιτυχίας στο διαδίκτυο. Προσωποποιημένη

   περιγραφή στις ενημερώσεις του Facebook. Δημιουργία ενδιαφέροντος στο κοινό

7η - 9η
39
1,56

   Επιμέλεια κεντρικής σελίδας, ιστοσελίδας, διαμοίραση περιεχομένου στα social media, ανάλυση διαδικτυακών μετρήσεων

10η - 12η
39
1,56

   Αναζήτηση και έλεγχος πηγών στο διαδίκτυο. Σύνταξη είδησης για το διαδίκτυο. SEO Friendly

13η - 15η
39
1,56

   FAKE NEWS – Έλεγχος και Προστασία

16η - 18η
39
1,56

   Πρόσβαση των ΑμεΑ στην Επικοινωνία και στο περιεχόμενο των ΜΜΕ: νομοθετικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές καλές

   πρακτικές

19η - 21η
39
1,56

   Νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

22η - 24η
39
1,56

   Η τάση του native advertising στους publishers και τα νέα Μέσα. Ενσωμάτωση στο περιβάλλον προβολής

25η - 27η
39
1,56

   KPI και μετρήσεις. Google Analytics και Social Media Metrics στην υπηρεσία του δημοσιογράφου. Τα συμπεράσματα

   πίσω από τους αριθμούς. Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των κινήσεων

28η - 30η
39
1,56

   Άλλα εργαλεία του DIGITAL MARKETING

31η - 33η
39
1,56

   Case study - ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

34η - 36η
46
1,84

   Σύνολο

36
475
19